Kommer Slinglöst (EPOS) att fungera för min gräsmatta?

Robotgräsklippare

Innehållsförteckning (Klicka för att hoppa till kapitlet i fråga):

Om du funderar på om EPOS-tekniken kommer att fungera för din gräsmatta med en Husqvarna Automower Nera, finns det flera faktorer att överväga för att bestämma detta.

EPOS (Exact Positioning Operation System) möjliggör en slingfri installation av robotgräsklippare genom att använda satellitpositionering för att navigera klipparen exakt inom dess arbetsområde. Denna artikel kommer att fokusera på om och hur denna teknik kommer att fungera i din trädgård, men vill du bara veta mer om EPOS systemet och höra vad andra kunder tycker har vi en separat artikel för detta: Husqvarna EPOS – Klipp Slinglöst.

Systemet består av en robotgräsklippare, en laddstation, och en referensstation.

systemoversikt

Tekniska Krav och Förutsättningar:

 • Fri Sikt mot Himlen: För att EPOS ska fungera effektivt, behöver både klipparen, laddstationen, och referensstationen ha fri sikt mot himlen. Detta är nödvändigt för att de ska kunna motta satellitsignaler korrekt.
 • Placering av Referensstationen: Referensstationen bör placeras minst 2.5 meter upp i luften på en plats med fri sikt mot himlen, fri från höga byggnader och träd. Detta för att optimera mottagningen av satellitsignaler och sändningen av korrigeringsdata till klipparen.
 • Användning av Mobilapp: Inställningar såsom virtuella gränser, arbetsområden, förbjudna zoner, transportvägar, och intressepunkter hanteras via Automower Connect-appen.

Vill du se alla maskiner som du kan köra Slinglöst? Klicka här för alla våra slinglösa robotar

Möjliga Utmaningar med Slinglöst:

 • Träd och Byggnader: Även om enstaka träd kan accepteras, bör den virtuella gränsen inte placeras nära tätt lövverk eller höga byggnader som kan blockera satellitsignalen.
 • Radioskugga: Radioskuggor kan uppstå, speciellt i U-formade tomter eller områden med stora höjdskillnader. Även om Nera-modellerna är utrustade med intelligens för att hantera korta perioder av radioskugga, bör man undvika att placera den virtuella gränsen under dessa förhållanden.
 • Mycket Problemområden: Det kanske ändå går att lösa med en hybridinstallation där man drar slinga kring enbart problemområden. Kontakta oss så tar vi oss en titt på din trädgård!

Ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär på https://soderstroms.nu/kontakt/, ring oss på 0500-414130, eller skicka ett mail till kundtjanst@soderstroms.nu. Vi ser fram emot att hjälpa dig optimera din gräsmattas skötsel!

Installation och Optimering av Robotgräsklipparens Funktion

Nyckeln till en framgångsrik installation är att säkerställa ständig och klar kommunikation mellan robotgräsklipparen, referensstationen, och satelliterna.

Fri Sikt mot Himlen

För att EPOS-systemet ska fungera effektivt, är det avgörande att robotgräsklipparen under hela sin arbetscykel har en obruten sikt mot himlen. Denna konstanta kontakt med satelliterna säkerställer att gräsklipparen kan navigera med precision inom sitt tilldelade arbetsområde. Använd en smartphone med en avjämningsapp för att mäta vinklarna vid den virtuella gränsens ytterligheter, och se till att klipparen alltid har minst 110° sikt mot himlen.

Installation av robotgrasklippare

Satellitdelning

En korrekt installation kräver också förståelse för konceptet med satellitdelning. Robotgräsklipparen och referensstationen måste kunna “dela” satelliter, det vill säga de behöver ha fri sikt mot samma satelliter i himlen för att kunna utbyta korrekt positionsdata. Detta kräver strategisk placering av både klippare och referensstation för att undvika potentiella hinder som kan blockera denna siktlinje.

Satelitdelning

Hantering av Radioskugga

Radioskugga uppstår när signalen mellan robotgräsklipparen och referensstationen blockeras, vilket kan ske på grund av fysiska hinder såsom byggnader, terräng eller tätt lövverk. Även om Automower Nera-modellerna är utrustade med teknik för att temporärt hantera förlust av signal, är det viktigt att minimera riskerna för radioskugga, särskilt mot den virtuella gränsen. Radioskugga inom det arbetsområde som definieras av den virtuella gränsen kan hanteras till en viss grad, men när skuggan påverkar den virtuella gränsen direkt, ökar risken för navigeringsproblem markant.

Det innebär att om ett fysiskt hinder, som ett hus eller ett stort träd, skapar en “radioskugga” precis där din robotgräsklippare ska följa den virtuella gränsen som definierar klippområdets ytterkanter, så ökar risken betydligt att gräsklipparen får problem med att navigera korrekt.

I sådana fall kan gräsklipparen antingen tappa bort sig och inte kunna hitta tillbaka till det avsedda området, eller så kan den korsa den virtuella gränsen och klippa utanför det område den egentligen ska klippa. Det är alltså viktigt att försöka undvika eller minimera dessa skuggzoner vid de kritiska gränserna för att säkerställa smidig och korrekt navigation för robotgräsklipparen.

Strategier för Minimering av Radioskugga

 • Strategisk Placering: Överväg placeringen av referensstationen noggrant för att minimera riskerna för radioskugga. En central placering med bred siktlinje kan hjälpa till att undvika problemområden.
 • Miljöanpassning: Anpassa den virtuella gränsen för att undvika områden där radioskugga är trolig, såsom bakom stora höjdskillnader eller tätt lövverk. Här kan du använda en hybrid installation.
 • Kontinuerlig Övervakning: Var uppmärksam på förändringar i miljön som kan påverka signalstyrkan, såsom nyplanterade träd eller nybyggnation, och justera den virtuella gränsen vid behov.

Optimal Placering av Referensstationen för EPOS-systemet

När man införskaffar en Husqvarna Automower Nera med EPOS-teknik, är en av de mest kritiska aspekterna för en framgångsrik installation att korrekt placera referensstationen. Denna station spelar en avgörande roll i kommunikationen med robotgräsklipparen, genom att den sänder korrigeringsdata för att möjliggöra exakt positionering.

Nedan följer en detaljerad vägledning för att säkerställa optimal placering av referensstationen.

Vikten av Korrekt Placering

Referensstationens placering är avgörande för hela EPOS-systemets funktion. Den måste kunna motta klara signaler från satelliter och skicka exakta korrigeringsdata till robotgräsklipparen. En optimalt placerad referensstation minimerar problem med signalstörningar och säkerställer att klipparen kan navigera exakt och effektivt inom sitt arbetsområde.

Steg för Optimal Placering

 1. Höjd över Marken: Placera referensstationen minst 2,5 meter över marken. Denna höjd minimerar potentiella störningar från närliggande objekt och förbättrar synligheten mot himlen för bättre satellitmottagning.
 2. Fri Sikt mot Himlen: Referensstationen bör ha mer än 160° fri sikt mot himlen. Detta är avgörande för att stationen ska kunna ta emot en stabil och klar signal från ett stort antal satelliter, vilket ökar precisionen i positioneringsdata (Se bild).
 3. Undvik Hinder: Se till att placeringen är fri från höga byggnader, träd, och andra stora objekt som kan blockera eller störa signaler. Även om vissa hinder kan vara oundvikliga beroende på din tomts layout, är det viktigt att minimera deras inverkan genom noggrann placering.
 4. Strömförsörjning: Referensstationen behöver en tillförlitlig strömkälla. Se till att placeringen du väljer har tillgång till ström utan att det innebär en risk för vattenskador på utrustningen eller strömkällan.
 5. Stabilitet: Installera referensstationen på en stabil bas, såsom en fast stolpe eller ett stängsel (inte av metall), för att undvika vibrationer eller rörelser som kan påverka signalens kvalitet.
 6. Tänk på Multipla Klippare: Om du planerar att använda flera klippare med en enda referensstation, överväg hela områdets layout för att maximera effektiviteten. En referensstation kan täcka upp till 500 (Husqvarna EPOS Referensstation) meter i radius under optimala förhållanden, men detta avstånd kan minska om det finns fysiska hinder. Eller om du kör den mindre referensstationen RS 1 som har n radie på 100m.

Vanliga Misstag att Undvika

 • För Nära Byggnader eller Träd: Även en liten skuggning från ett träd eller en byggnad kan påverka signalstyrkan negativt.
 • För Låg Placering: Att placera referensstationen för lågt kan dramatiskt minska dess effektivitet på grund av störningar från marknivåobjekt.
 • Instabil Monteringsplats: En referensstation som rör sig, även obetydligt, kan orsaka felaktigheter i klipparens positionering.

Här är ett exempel på vad som händer med din installation om referenspunkten flyttas (Se bild).

Placering av Laddstationen

Att korrekt placera laddstationen är lika viktigt som att noggrant välja plats för referensstationen när du installerar din Husqvarna Automower Nera med EPOS-teknik. Laddstationen fungerar inte bara som en plats där robotgräsklipparen återfår sin energi, utan den spelar också en kritisk roll i navigering och effektiv arbetscykel av klipparen. Följande råd syftar till att optimera laddstationens placering för maximal effektivitet och säkerhet.

Viktiga Överväganden

 1. Fri Sikt mot Himlen: För att säkerställa att klipparen enkelt kan hitta tillbaka till laddstationen, bör denna ha mer än 110° fri sikt mot himlen. Detta underlättar klipparens användning av EPOS-systemet för att exakt navigera tillbaka för laddning.
 2. Skyddad Placering: Även om laddstationen bör vara placerad på en plats med god sikt mot himlen, bör den också vara skyddad från direkt solljus och vatten. Ett visst skydd kan förhindra överhettning och vattenskador på både laddstationen och robotgräsklipparen.
 3. Öppen Yta: Laddstationen bör placeras på en öppen yta, fri från närliggande hinder som stora stenar, träd och buskar som kan komplicera klipparens återvändande. Det är viktigt att klipparen kan närma sig laddstationen från olika riktningar utan hinder.
 4. Jämn Mark: För att underlätta smidig dockning bör laddstationen installeras på en jämn yta. Undvik placeringar där laddstationen skulle kunna bli stående i vatten efter regn eller där ojämnheter i marken kan hindra klipparen från att docka korrekt.
 5. Närhet till Eluttag: Laddstationen behöver anslutas till en strömkälla. Det är därför viktigt att överväga närheten till ett eluttag när du bestämmer laddstationens placering, samtidigt som du ser till att installationsplatsen är säker och skyddad från väder och vind.
 6. Strategisk Positionering: För att optimera klippningseffektiviteten, bör laddstationen placeras centralt i förhållande till det område som ska klippas. Detta minimerar tiden det tar för klipparen att återvända för laddning och återuppta klippningen från där den slutade.

Misstag att Undvika

 • Placering Under Träd eller Tak: Trots frestelsen att skydda laddstationen, bör den inte placeras direkt under träd eller tak som kan begränsa EPOS-signalmottagningen.
 • Dålig Tillgänglighet: Se till att laddstationen är lättillgänglig för underhåll och inte gömd bakom eller under objekt som komplicerar tillgång.

Genom att noga överväga dessa riktlinjer för laddstationens placering, säkerställer du inte bara en effektiv laddningsprocess för din Husqvarna Automower Nera, utan även en smidig och pålitlig klippcykel. Korrekt installation bidrar till en bekymmersfri drift och en vacker, välskött gräsmatta.

Jämförelse Mellan Virtuell Gräns och Begränsningsslinga

I takt med att teknologin för robotgräsklippare fortsätter att utvecklas, har introduktionen av virtuella gränser erbjudit ett innovativt alternativ till de traditionella begränsningsslingorna. Denna teknikförändring bär med sig både fördelar och nackdelar som är viktiga att förstå för alla som överväger att investera i en robotgräsklippare. Nedan följer en jämförelse mellan systemen med virtuella gränser och begränsningsslingor.

Jamforelse Mellan Virtuell Grans och Begransningsslinga

Fördelar med Virtuella Gränser

 • Robusthet: En av de största fördelarna med virtuella gränser är deras robusthet. Till skillnad från fysiska begränsningsslingor, som kan skadas eller slitas ut över tid, är virtuella gränser immateriella och inte utsatta för fysisk påverkan. Detta eliminerar behovet av underhåll eller utbyte som kan vara nödvändigt för begränsningsslingor.
 • Flexibilitet: Virtuella gränser erbjuder betydande flexibilitet när det gäller att ändra gräsklippningsområden. Användare kan enkelt justera gränser genom att uppdatera inställningarna i en tillhörande app, utan att behöva fysiskt flytta på eller installera nya slingor i marken.
 • Estetik: Eftersom virtuella gränser inte kräver någon fysisk markering i trädgården, behåller landskapet sitt naturliga utseende utan synliga avgränsningar eller spår av installationsarbete.

Nackdelar med Virtuella Gränser

 • Krav på Fri Sikt mot Himlen: För att funktionen med virtuella gränser ska fungera korrekt, krävs det att robotgräsklipparen har fri sikt mot himlen för att kommunicera med satelliter. Detta kan vara en begränsning i trädgårdar med tät vegetation eller andra hinder som kan blockera signalen.
 • Teknisk Komplexitet: Installation och inställning av ett system med virtuella gränser kan vara mer tekniskt komplicerat än att lägga ut en begränsningsslinga. Det kräver en viss teknisk kunskap och förståelse för hur systemet fungerar.
 • Initial Kostnad: Uppstartskostnaden för ett system med virtuella gränser kan vara högre jämfört med traditionella begränsningsslingor, främst på grund av den avancerade tekniken och utrustningen som krävs.

Slutsats

Valet mellan virtuella gränser och begränsningsslingor beror på individuella behov, trädgårdens layout och personliga preferenser gällande underhåll och estetik. Medan virtuella gränser erbjuder en högre grad av flexibilitet och robusthet, kommer de med krav och kostnader som inte är förknippade med traditionella begränsningsslingor. Genom att väga dessa för- och nackdelar mot varandra kan trädgårdsägare göra ett informerat beslut som bäst passar deras unika trädgård.

Kontakt

Har du funderingar kring installation av din robotgräsklippare eller vill du ha hjälp med att se om den kan fungera i din trädgård? På Söderströms står vi redo att hjälpa dig med expertis och råd för att säkerställa att din robotgräsklippare fungerar felfritt. Oavsett om det gäller placering av laddstation, hantering av radioskugga, eller installation av virtuella gränser, har vi kunskapen att guida dig.

Ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär på https://soderstroms.nu/kontakt/, ring oss på 0500-414130, eller skicka ett mail till kundtjanst@soderstroms.nu. Vi ser fram emot att hjälpa dig optimera din gräsmattas skötsel!

Varför ska du välja Söderströms när du vill köpa Husqvarna Produkter

Vi började sälja skogs och trädgårdsutrustning för mer än 25 år sedan. Under vår tid i branschen har vi arbetat nära både privata och professionella kunder och på så sätt kunnat skapa bra och långsiktiga samarbeten och relationer. Vi har ett samarbete med Husqvarna och Söderströms är en auktoriserad återförsäljare av Husqvarna produkter. Vår erfarenhet gör att vi kan fylla vårt sortiment med riktigt kvalitativa produkter från några av marknadens bästa tillverkare. Vi kan produkter, verktyg och utrustning inom skog och trädgård!

Om något skulle gå fel har vi support både via telefon och chatt på vår hemsida och via sociala medier, kontakta oss!